هایفو تراپی

آوریل, 2018 بدون نظر شاکویو, کاهش سایز, کرایولیپولیز, کویتیشن, لاغری, لاغری با دستگاه, لاغری سریع, لاغری موضعی, لیپوسونیکس, لیزر لاغری

 هایفو تراپی

 

 

کرایو لیپولیز یک پیشرفت غیر منتظره, دارای تاییدیه FDA و روش غیر تهاجمی است که به طورربی را در کرایو لیپولیز لاغری بازو جوانسازی پوست رفع شلی و افتادگی پوست هایفوتراپی تراپی طب سوزنی جراحی چاقی لاغری باسن تغذیه سالم هایفوتراپی لاغری ران جوانسازی پوست هایفوتراپی رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو

لاغری پهلو هایفو تراپی جوانسازی پوست هایفوتراپی رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو دابلو لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست هایفو تراپی دابلو لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپیتغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست

ساکشن لاغری پهلو هایفو تراپی لاغری بازو کرایو لیپولیز تغذیه سالم لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی جراحی چاقی لاغری باسن جوانسازی پوست رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی

جوانسازی پوست هایفوتراپی رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو دابلو لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی جوانسازی پوست هایفوتراپی رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو دابلو لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه

سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست رفع شلی و افتادگی پوست لاغری بازو کرایو لیپولیز دابلو لاغری پهلو لاغری بازو جوانسازی پوست لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو دابلو لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب

سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست ساکشن لاغری پهلو هایفو تراپی لاغری بازو رفع شلی و افتادگی پوست جراحی چاقی تغذیه سالم هایفو تراپی کرایو لیپولیز لاغری بازو جوانسازی پوست کرایو لیپولیز طب سوزنی جراحی چاقی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست لاغری ران هایفوتراپی

هایفوتراپی تغذیه سالم لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست ساکشن لاغری پهلو هایفو تراپی لاغری بازو رفع شلی و افتادگی پوست جراحی چاقی تغذیه سالم هایفو تراپی کرایو لیپولیز لاغری بازو جوانسازی پوست رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی جراحی چاقی تغذیه سالم لاغری پهلو کرایو

لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست ساکشن لاغری پهلو جراحی چاقی تغذیه سالم هایفو تراپی رفع شلی و افتادگی پوست لاغری بازو جوانسازی پوست کرایو لیپولیز طب سوزنی جراحی چاقی لاغری بازو رفع شلی و افتادگی پوست جراحی چاقی لاغری باسن جوانسازی پوست رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو

فرکانسی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی تخفیف کرایو لیپولیز تخفیف هایفوتراپی ارزان تخفیف کرایو لیپولیز بهترین کرایو لیپولیز تخفیف کرایو لیپولیز رادیو فرکانسی تخفیف کرایو لیپولیز کرایو لیپولیز ارزان بهترین کرایو لیپولیز ارزان تخفیف کرایو

لیپولیز ارزان کرایو لیپولیز خوب تخفیف هایفوتراپی رادیو فرکانسی لیزر لیپولیز هایفوتراپی جوانسازی پوست لاغری باسن تخفیف رفع شلی و افتادگی پوست تخفیف هایفوتراپی ارزان هایفو تراپی و بازو تخفیف کرایو لیپولیز بهترین کرایو لیپولیز تخفیف طب سوزنی کرایو لیپولیز جراحی چاقی تخفیف هایفوتراپی ارزان بهترین کرایو لیپولیز رژیم درمانی لاغری پهلو لاغری پهلو تخفیف

هایفوتراپی کرایو لیپولیز تغذیه سالم هایفوتراپی لاغری بازو لاغری پهلو کرایو لیپولیز شاک ویو هایفوتراپی دابلو کرایو لیپولیز رژِیم غذایی کرایو لیپولیز رژیم لاغری کرایو لیپولیز هایفوتراپی تغذیه سالم کرایو لیپولیز ارزان تخفیف کرایو لیپولیز بهترین هایفوتراپی تخفیف هایفوتراپی جوانسازی پوست رفع شلی و افتادگی پوست رادیو فرکانسی طب سوزنی کرایو لیپولیز لاغری بازو کرایو لیپولیز

جراحی چاقی لاغری باسن جوانسازی پوست رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی کرایو

لیپولیز لاغری بازو جوانسازی پوست کرایو لیپولیز طب سوزنی جراحی چاقی لاغری باسن تغذیه سالم هایفوتراپی لاغری ران لیزرلیپولیز هایفو تراپی دابلو لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی رفع شلی و افتادگی پوست دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری

ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست هایفوتراپی رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی دابلو شاک ویو لیزر لیپولیز هایفو تراپی دابلو دابلو لاغری پهلو لاغری بازو جوانسازی پوست کرایو لیپولیز طب سوزنی هایفو تراپی لاغری بازو رفع شلی و افتادگی پوست جراحی چاقی لاغری باسن جوانسازی پوست رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی

کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم لاغری پهلو کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست ساکشن لاغری پهلو هایفو تراپی لاغری بازو رفع شلی و افتادگی پوست جراحی چاقی تغذیه سالم هایفو تراپی کرایو

لیپولیز لاغری بازو جوانسازی پوست کرایو لیپولیز طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی هایفوتراپی تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست ساکشن لاغری پهلو هایفو تراپی لاغری بازو کرایو لیپولیز جراحی

چاقی تغذیه سالم هایفو تراپی رفع شلی و افتادگی پوست لاغری بازو جوانسازی پوست رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی جراحی چاقی تغذیه سالم لاغری پهلو رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی لاغری ران هایفوتراپی< تغذیه سالم هایفو تراپی جوانسازی پوست ساکشن لاغری پهلو جراحی چاقی تغذیه سالم هایفو تراپی کرایو لیپولیز لاغری بازو جوانسازی پوست

رفع شلی و افتادگی پوست طب سوزنی جراحی چاقی لاغری بازو رفع شلی و افتادگی پوست جراحی چاقی لاغری باسن جوانسازی پوست رژیم غذایی رژیم درمانی رادیو فرکانسی لاغری ران هایفوتراپی استحکام پوست وقوام آن به داربست زیرین آن که شامل الیاف کلاژن و الاستین است ونیز صفحات غشائی زیر پوست می باشد بستگی دارد . این الیاف دراثر عوامل محیطی

مانند نور آفتاب ،استرس ها ،آلودگی هوا ، دخانیات ،تغذیه ناسالم و… دچادر خوردشدگی وپارگی می شوند و بدین ترتیب نمود بیرونی آن افتادگی پوست وشلی وچروک آن می باشد. تکنولوژی های همچون لیزر وRF(رادیو فرکانسی) چند سالی است که پا به میدان گذاشته وباگذر از لیزر CO2که دورهای بعد از درمان طولانی داشت،به لیزرهای فرکشنال وپس از آن RFهای ،مونوپولار

وفرکشنال سوزنی رسیده که درنوع خود پیشرفت خوبی محسوب می گردند.اساس کارهمه این دستگاه ها تخریب ساختار قدیمی کلاژن وتحریک کلاژن سازی جدید از راه ایجاد گرمای موضعی دربافت می باشد. درتکنولوژی جدید هایفوتراپی HIFU امکان کشیدن پوست وجوانسازی صورت (خط خنده ،ابرو، چروک پیشانی،غبغب وشلی گردن ) به روش غیر جراحی فراهم شده است .

 

کلینیک پریما

۰۲۱۲۲۸۱۵۷۴۹

 

هایفو تراپی

 

 

هایفوتراپیHIFUچگونه است؟

معمولا بیمار در همان لحظه انجام HIFUکشیده تر شدن پوست را احساس می کند ولی نتایج بعد از ۲ ماه بهتر مشخص می شود ورودند بهبودی طی ۶ماه آینده نیز ادامه دارد وفرد شاهد اثرات بیشتری درزمینه سفت شدن ولیفت شدن صورت وگردن خواهد بود.

چه کسانی کاندید مناسبی برای هایفو( (HIFUهستند؟

افرادی تمایل دارند همیشه جوان بمانند می توانند از این روش از سن ۴۰سالگی که شروع شل شدن پوست است بهرمند شوند . اصولا شلی وافتادگی خفیف تا متوسط نتیجه بهتری نسبت به افتادگی های بیشتر می دهد . در افرادی که افتادگی زیاد دارند وتمایل به انجام عمل جراحی لیفت ندارند می توان از روشهای ترکیبی مثل تزریق چربی به همراه آرف فرکشنال وHIFUاستفاده کرد تا نتایج به مراتب بهتری بدست آید. همچنین افرادی که می خواهند وزن کم کنند ونگران شل شدن صورت وگردن هستند می توانند از این روش استفاده کنند .

روش هایفو(HIFU)هیچ خطری ندارد؟

اولتراسوند از ۵۰ سال قبل تا کنون در حیطه پزشکی کاربرد داشته است .تکنولوژی هایفو((HIFUبا سونوگرافی یکی است اما تنظیمات ونیز تاثیرات این دو با هم متفاوت است .لذا از ایمن بودن این روش مطمئن باشید.

ماندگاری اثر هایفو HIFU)) چقدر است؟

بسته به میزان شلی ونوع رژیم غذایی ، سن،ژنتیک و… لیفت ناشی ازهایفو( HIFU) حدود ۲ سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر۱- ۲ سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.

چه کسانی نمی توانند ازروش HIFU) ) هایفو استفاده کنند؟

۱- خانمهای باردار
۲- داشتن زخم یا تبخال فعال در محل مورد درمان
۳- وجود پروتز فلزی یا استنت قلبى
۴- بیماران صرعی
۵- دیابتی ها

مدت زمان هر جلسه چقدر است?  

بسته به ناحیه ای هایفوتراپی انجام میشود بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می باشد . این روش کاملا راحت وبدون درد است و حتى حین انجام هایفوتراپی بیمار در حالت نشسته قرار می گیرد فقط یک جلسه برای افرادی که شلی وافتادگی خفیف تا متوسط دارند کافیست . ولی اگر فردی تمایل دارد که بدلیل شلی بیشترهایفوتراپی را تکرار کند می تواند بعد از ۶ماه یک جلسه دیگر هایفوتراپی انجام دهد

برچسب ها